Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 1/12/2020

Dit privacybeleid is van toepassing op de Belgische Scheepvaartmaatschappij Compagnie Maritime Belge N.V. (hierna "CMB"), met maatschappelijke zetel te De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0404.535.431, alsook op alle verbonden vennootschappen (zoals gedefinieerd in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).
De verbonden vennootschappen van CMB (hierna de "CMB Groep") en de bijhorende websites worden opgesomd in bijlage nr. 1 van deze privacy policy.

Uw privacy is belangrijk voor ons. CMB verbindt zich ertoe de privacy van haar websitegebruikers te respecteren in overeenstemming met de toepasselijke nationale en internationale privacywetgeving.
Door onze website(s) te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de bepalingen van deze privacyverklaring van toepassing zijn op de persoonsgegevens die door CMB en/of CMB Groep worden verwerkt.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens om een hoogwaardige dienstverlening te kunnen bieden en om onze hoogwaardige dienstverlening te optimaliseren en te onderhouden.
Wij verwerken uw persoonsgegevens om een vlotte communicatie te verzekeren en om uw account te beheren.

Ten slotte verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens op anonieme wijze om de kwaliteit te verhogen door bijvoorbeeld de werking van onze websites te verbeteren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij over u?

 • Door u verstrekte informatie:

Wanneer u contact met ons opneemt via de contactformulieren op onze websites, verzamelen wij de volgende gegevens
: uw naam, voornaam, emailadres en telefoonnummer.
Daarnaast worden de persoonsgegevens vermeld op uw CV verwerkt door onze HR-afdeling indien u solliciteert naar een functie binnen ons bedrijf. Deze gegevens worden slechts verwerkt voor zover noodzakelijk voor het samenstellen van een sollicitatie- en/of personeelsdossier.

 • Automatisch verkregen informatie:

Bij het surfen op onze websites worden de volgende gegevens automatisch verzameld:

 • IP-adres
 • gebruikte zoekmachine
 • gebruikte trefwoorden
 • browserinformatie
 • de externe webpagina
 • de pagina's die worden bekeken
 • datum en tijd van de bezochte pagina's
 • apparaten of toepassingen die worden gebruikt om onze websites te bezoeken

Wij gebruiken cookies om de bezoekers van onze websites te identificeren. Meer informatie over het gebruik van cookies voor deze website kunt u vinden in het cookiebeleid van CMB.TECH.

Geven wij uw gegevens door aan derden?

Wij stellen geen persoonsgegevens ter beschikking van derden, tenzij met uw voorafgaande toestemming of wanneer CMB en/of de CMB Groep daartoe verplicht is overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving.

Derden zijn enkel gerechtigd om persoonsgegevens voor CMB en/of de CMB Groep te verwerken wanneer de verwerking is vastgelegd in een verwerkersovereenkomst tussen CMB en/of de CMB Groep en de derde partij.

Met deze derde partijen (verwerkers) treffen wij de nodige regelingen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Onze websites kunnen hyperlinks bevatten naar de websites van partnerbedrijven.
Wanneer u op deze links klikt, dient u er rekening mee te houden dat het privacy- en cookiebeleid van de desbetreffende websites van toepassing is.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden.

Wij wijzen u er tevens op dat wanneer u op een socialemediaknop op onze websites klikt, het privacybeleid van het socialemediabedrijf van toepassing is.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de door ons beoogde doeleinden te verwezenlijken of niet langer dan wettelijk is vereist.

In uitzonderlijke gevallen of in geval van gerechtelijke procedures kunnen wij uw persoonsgegevens langer bewaren.

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

Om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, nemen wij alle redelijke maatregelen en passen wij veiligheidsrichtlijnen toe om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of wijzigingen van persoonsgegevens te voorkomen.

Zowel technisch als organisatorisch zijn de nodige maatregelen genomen om een adequaat beveiligingsniveau te waarborgen.

Wat zijn uw rechten?

1) Recht op informatie

U hebt het recht om te weten of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en hoe deze worden gebruikt.

2) Recht op correctie

U hebt het recht te vragen om correctie van onnauwkeurige, onvolledige, onjuiste, ongepaste of verouderde persoonsgegevens. Voor rectificatie van uw gegevens verwijzen wij u naar de contactgegevens onderaan dit document. Indien nodig zullen wij de informatie corrigeren of verwijderen binnen de wettelijk vastgestelde termijnen.

3) Recht om te worden gewist (recht om te worden vergeten)

In bepaalde omstandigheden kunt u vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist. Bv. wanneer het gebruik van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming en u deze toestemming heeft ingetrokken. Wanneer persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of wanneer het wissen van bepaalde gegevens wettelijk verplicht is.

4) Recht om verwerking te beperken

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld, wanneer bepaalde persoonsgegevens niet correct zijn, kunt u vragen om de verwerking te beperken en dit gedurende de periode die CMB en/of de CMB Groep nodig heeft om uw gegevens te corrigeren.

5) Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien die verwerking is gebaseerd op het algemeen belang of het gerechtvaardigde belang van degene die uw gegevens verwerkt. Dit recht van verzet geldt ook in het geval van profilering in het kader van een eventuele verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.

6) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de persoonsgegevens die u op basis van toestemming of overeenkomst hebt verstrekt, in een gestructureerd en algemeen gebruikt digitaal formaat te verkrijgen om ze aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen.

7) Recht om uw toestemming in te trekken

Indien de verwerking op toestemming is gebaseerd, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens op basis van de toestemming die is gegeven voor de verwerking voordat de toestemming werd ingetrokken en op basis van een ander rechtmatig belang dan uw toestemming.

8) Recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor persoonsgegevens

Indien u een opmerking of klacht heeft over de wijze waarop CMB en/of de CMB Groep uw persoonsgegevens hebben verwerkt, kunt u in eerste instantie contact opnemen met onze Privacy & Data Protection Officer (kortweg DPO).
Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw klacht hebben behandeld, kunt u ook een klacht indienen bij de lokale autoriteit voor persoonsgegevens.

Wijzigingen in ons privacybeleid:

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld in het kader van de totstandkoming van nieuwe diensten of als gevolg van nieuwe ontwikkelingen binnen onze organisatie.
Om te zien wanneer dit privacybeleid voor het laatst werd gewijzigd, kunt u de datum "laatst bijgewerkt" controleren die bovenaan dit document wordt weergegeven.

Contactgegevens:

Als u een vraag, opmerking of klacht heeft over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, kunt u altijd contact met ons opnemen:

 • Per post: CMB N.V., DP-Office, De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen (België)
 • Per e-mail: dpoffice@cmb.be

Wij zullen uw verzoek binnen 30 kalenderdagen behandelen. Indien uw verzoek complex is, kan deze termijn eventueel met nog eens 60 kalenderdagen worden verlengd. n het kader van de behandeling van uw verzoek zullen wij u om een identiteitsbewijs vragen.

U kunt ook een klacht indienen bij de desbetreffende autoriteit voor persoonsgegevens in uw land.

Voor België wel:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat35, 1000 Brussel

Tel +32 2 274 48 00 - www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Bijlage nr 1

Websites:

www.cmb.be (divisies Bocimar, Delphis, Bochem en CMB.Tech)
www.hydroville.be
www.cmb.tech

Bedrijf:

CMB N.V.
met maatschappelijke zetel te De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen

CBE nummer 0404.535.431